SIT INTERNET AISCIUDA LADINA

www.aisciudaladina.it

Comunicazion de informazion aldò de l’art. 13 del Regolament UE 2016/679

Chesta comunicazion la met dant la vides de gestion del sit de l’Aisciuda Ladina en referiment al tratament di dac personèi di utenc, identifiché o da poder indentifichèr, che i va ite tel sit e i lo doura e che i doura i servijes web a na vida telematica.

La comunicazion la vegn metuda fora aldò de l’art. 13 del Regolament UE n. 2016/679 e de l’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

La comunicazion la vegn metuda dant demò per l sit web de l’Aisciuda Ladina e no per de etres sic web estergn, che sencajo l’utent l vijitea tras i link.

Titolèr del tratament di dac

L titolèr del tratament di dac personèi l’é l Comun general de Fascia, con senta te Strada di Pré de gejia, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), e-mail segreteria@comungeneraldefascia.tn.it.

Resonsabol del stravardament di dac

L Responsabol del stravardament di dac l’é l Consorzie di Comuns Trentins con senta a Trent, via Torre Verde, 23, e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sit web www.comunitrentini.it.

Responsabol del tratament di dac

L responsabol del tratament per i servijes sporc, de chi che l’é fornidor, ajache l laora fora i dac per cont del titolèr, l’é: gcore srl comunicazione e marketing | Val di Fassa – Piaza de Salin 5, 38036 San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), e-mail info@gcore.it, tel. 340.5623185.

Lech del tratament di dac

I dac touc su dal sit i vegn tegnui su te senta del Titolèr del Tratament e tel datacenter del web Hosting. L web Hosting – gcore srl comunicazione e marketing | Val di Fassa – Piaza de Salin 5, 38036 San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), e-mail info@gcore.it, tel. 340.5623185 – l’é tel Spazie Economich European e l met en esser sia funzions aldò de la desposizions europeènes. I server i é te data center sul tegnir de la Tèlia e più avisa, tel  Datacenter Equinix, Via Savona, Milan – Tèlia. I à i Firewall che serf. I server duré i produsc backup ogne dì con raporc di ultimes cinch dis.

Fins del tratament

I dac i vegn touc su e traté per la comunicazion de la ativitèdes linguistiches e culturèles proponetes dal Comun general de Fascia, tout ite la gestion di servijes de newsletter e di comenc.

Legitimità del tratament

L tratament l vegn metù en esser per e anter la funzions istituzionèles de l’ent, per meter a jir n servije de enteress publich, aldò de l’art. 6 del Regolament UE n. 2016/679.

Sort de dac regoec e traté

Desche duc i sic web ence chest l doura log files, olache vegn tegnù su informazions regoetes a na vida automatisèda endèna che i utenc i vijitea l sit. La informazions regoetes les pel esser de chesta sort:

– direzion internet protocol (IP);

– sort de browser e parametres de l’aparat durà per se coleèr al sit;

– inom de l’internet service provider (ISP);

– data e orarie de la vijita;

– piata web da olache vegn l vijitador (referral) e de sortida;

– sencajo l numer di click.

Per chel che vèrda la ativitèdes de newsletter e di comenc sportes da chest sit, l conferiment di dac l’é deldut volontèr e l’é de obligh demò per l’inom, l cognom e la direzion e-mail (cò chisc dac no i vegn metui dant, no se pel se emprevaler del servije online). L conferiment de ogne auter dat l’é deldut volontèr.

Vides per tratèr i dac

I dac i vegn traté con sistemes informatics duran prozedures che garantesc la segureza e la secreteza di dac medemi.

Chesta informazions les vegn tratèdes a na vida automatisèda e regoetes demò dutes ensema, a na moda da controlèr che l sit l vae coche carenea, per fins statistics e per rejons de segureza. Per rejons de segureza (filtres antispam, firewall, rilevazion di virus) i dac registré automaticamenter i pel tor ite, sencajo, ence dac personèi desche la direzion IP, che la podessa vegnirn durèda, aldò de la leges en doura te chest setor, per blochèr tentatives de danejament del sit medemo o de danejament de etres utenc, o aboncont per blochèr ativitèdes che podessa fèr dan o che l’é n reat. Cò l sit l dae l met de meter ite comenc, opuramenter cò l’utent l domana servijes spezifics, l sit l tol su automaticamenter e l registrea vèlch dat de identificazion de l’utent, tout ite la direzion mail.

Negun dat che vegn ca dal servije web l vegn metù en consaputa o sparpagnà fora, se no per i caji pervedui da la lege. I dac personèi metui a la leta dai utenc i vegn duré demò per meter en esser l servije o la prestazion domanèda e palesèda ti fins del tratament e i vegn metui en consaputa de etres demò tel cajo che sibie de besegn per i fins medemi.

I dac metui a la leta a na vida volontèra tras l formulèr e duré per meter en esser l servije o i servijes domané, i vegn mudé te na email tegnuda su tel sistem de rezeviment de email privacy@aisciudaladina.it durà dal titolèr del sit. I dac regoec a na vida automatisèda e chi dac ju a na vida volontèra i vegn tegnui su per 5 egn alalongia.

I dac metui a la leta a na vida volontèra i vegn ence registré te n archivie, a na moda da poder sencajo desmostrèr che l’utent l’à let la comunicazion de informazion.

I dac i pel vegnir metui en consaputa di enciarié dai Servijes Linguistics e Culturèi che i laora te la ativitèdes proponetes da chest sit.

Facoltatività del conferiment di dac

Sorafora chel che vegn spezificà per i dac de navigazion, l’utent l pel dèr ju i dac personèi desche scrit ti modui de domana a l’Ent. Cò no i vegn dac ju pel esser che l’utent no l posse ciapèr chel che l’à domanà.

Deric di enteressé

I sogec a chi che se referesc i dac personèi i à derit, te ogne moment, de:

 • domanèr se l’é o manco dac che i li revèrda
 • aer l met de ciapèr la comunicazion di dac a na vida sorida da entener
 • domanèr de saer percheche e coche vegn metù en esser l tratament di dac
 • aer l met de fèr mudèr, descancelèr, limitèr o mudèr a na vida che no se veide l’inom o blochèr i dac traté no aldò de la lege; 
 • aer l met de fèr mudèr, descancelèr, limitèr o mudèr a na vida che no se veide l’inom o blochèr i dac traté no aldò de la lege; 
 • agiornèr, comedèr e integrèr si dac
 • jir de contra, per rejons legitimes, al tratament di dac
 • ge meter dant reclamazions al Garant per l stravardament di dac personèi

La domanes desche scrit sunsora, pervedudes dai articoi 15 e chi che vegn do del Regilament UE 2016/679 e da l’art. 7 del Codesc, coma 1 e coma 2, les pel vegnir metudes dant ence a ousc.

COOKIE POLICY

Duron i cookies per fèr a na moda che nos sit l sibie più sorì da durèr. I dac regoec coi cookies i serf percheche l’esperienza de navigazion la sibie più piajegola e più percacenta tel davegnir.

Che che l’é i cookies

I cookies l’é de pìcoi file de test mané dal sit al terminal de l’enteressà (zenza al browser), olache i vegn memorisé e dapò mané de retorn al sit tel moment che l’utent l va endò ite. N cookie no l pel rechiamèr negun auter dat da l’hard disk de l’utent e nience sparpagnèr fora virus informatics o tor sù direzions mail. Ogne cookie l’é unich per l web browser de l’utent. Vèlch una de la funzions di cookies les pel vegnir dates sù a de autra tecnologìes. Te chest document co la parola “cookie” se vel fèr referiment tant ai cookies desche tèi che a duta la tecnologìes de chesta sort.

Tipologìa di cookies

I cookies i pel esser de pruma o de terza pèrt, olache desche “pruma pèrt” vegn entenù i cookies che à desche dominie l sit e enveze, desche “terza pèrt” vegn entenù i cookies che vèrda dominies  foravìa.

I cookies de terza pèrt i cogn vegnir ciarié da n soget foravìa, che l vegn semper defenì desche “terza pèrt”, no gestì dal sit. Chisc sogec i pel sencajo ciarièr ence cookies de pruma pèrt e salvèr sul dominie del sit si cookies.

Sort di cookies

Per chel che vèrda la sort di cookies, n’é de desvalives:

Cookies tecnics

I cookies tecnics l’é chi vegn durà demò per “la trasmiscion de na comunicazion sun na rei de comunicazion eletron ica, o demò per chel che ge serf al fornidor de n servije de la sozietà de l’informazion, a chel che ge vegn domanà a na vida esplizita da l’abonà o da l’utent de dèr fora chel servije” (cfr art. 122, coma 1, del Codesc).

No i vegn duré per de etres fins e, zenza, i vegn ciarié diretamenter dal titolèr o dal gestor del sit web. I pel esser spartii su te:

• cookies de navigazion o de sescion, che i arsegurea la navigazion normala e la doura del sit web (dajan l met, per ejempie, de fèr na compra o de se autentichèr per jir ite te arees resservèdes); de fat i serf per fèr jir delvers l sit; 

• cookies analytics, equiparé ai cookies tecnics canche i vegn duré diretamenter dal gestor del sit per tor su informazions, coleèdes dutes ensema, sul numer di utenc e en cont de coche chisc i vijitea l sit medemo, per miorèr la percacenza del sit;

• cookies de fuonzionalità, che i ge dèsc l met a l’utent de navighèr aldò de na lingia de criteries selezioné (per ejempie l lengaz, i prodoc selezioné per na compra), per miorèr l servije sport a l’utent medemo. Per ciarièr chisc cookies no vegn domanà la permiscion dantfora de l’utent.

Cookies de profilazion

I cookies de profilazion i serf per creèr profii che vèrda l’utent e i vegn duré per ge manèr messajes de reclam aldò de la preferenzes che l’à palesà endèna la navigazion te la rei. Chesta tecnologìes no les tol su l’inom di utenc, la direzions mail, i numeres de telefon, la direzions de cèsa.

Per durèr i cookies de profilazion vegn domanà la permiscion de l’enteressà. Aldò del provediment l’utent l pel autorisèr o neèr l consens a ciarièr i cookies, duran la opzions desche scrit chiò sotite.

Cò l’é cookies de terza pèrts, l sit no l’à n control diret di desvalives cookies e no l pel i controlèr (no l pel ne i ciarièr ite ne i descancelèr fora). Se pel aboncont gestir chisc cookies tras la impostazions del browser (ge vel ge jir do a la istruzions desche spezificà più inant), opuramenter se pel domanèr l’opt-out diretamenter a la terza pèrts o tras l sit http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Per maor informazions dintornvìa cookies e privacy se pel vardèr fora la documentazion che l’é sul sit web del Garant de la privacy a chest link: www.garanteprivacy.it

Cookies ciarié sun chest sit

Chest sit l doura cookies tecnics e cookies de funzionalità (per na dreta navigazion) e de terza pèrts per miorèr la navigazion; no l doura diretamenter (first-part cookie) cookies de profilazion di utenc.

Cò assède jà dat Voscia permiscion per la doura di cookies che l’é te chest sit e volede la tor de retorn, podede durèr l boton sunsom.

Dejativazion di Cookies

I cookies i é coleé al browser durà e I PEL VEGNIR DEJATIVĖ DIRETAMENTER DAL BROWSER, refudan/tolan de retorn coscita la permiscion per la doura di cookies. Ge vel conscidrèr che la dejativazion di cookies la podessa blochèr la doura de vèlch funzion del sit medemo. La istruzions per dejabilitèr i cookies les é a la leta te chesta piates web:

Mozilla Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari

Cookies de terza pèrts

Chest sit l fèsc ence da veìcol per cookies de terza pèrts, duré per poder ge sporjer de etres servijes e funzions ai vijitadores e per miorèr la doura del sit medemo, desche i botons per i social opuramenter i video. Chest sit no l’à negun control sui cookies de la terza pèrts, che i vegn gestii diretamenter da la terza pèrts. Aldò de chest, la informazions che vèrda la doura de chisc cookies e i fins di medemi, e ence cheles che vèrda la vides per i dejativèr, les vegn dates fora diretamenter da la terza pèrts te la piates spezifichèdes chiò sotite.

Vegn recordà che, zenza, l segn del passaje de l’utent no l porta a l’identificazion del medemo, se più che l’utent no l sibie jà enscinuà tel servije e no l sibie ence jà registrà; enlouta vegn conscidrà che l’utent l’abie jà dat ju sia permiscion diretamenter a la terza pèrt tel moment che l se à enscinuà tel servije (p. ej. Facebook).

Più avisa chest sit l doura cookies de chesta terza pèrts:

– Google Analytics: n strument de analisa de Google che, tras la doura de cookies (performance cookies) l tol sù dac de navigazion anonimes (IP zenza la ultima ot zifres) e demò duc ensema, per poder entener coche i utenc i doura l sit, enjignèr raporc dintornvìa la ativitèdes tel sit e meter fora de autra informazions, tout ite l numer di vijitadores e la piates vardèdes fora. Google l pel ence ge manèr chesta informazionns a de etres, cò chest tant l vegne pervedù da la lege o cò chisc etres i trate chesta informazions per cont de Google. Google no l metarà ensema la direzion IP con negun auter dat che l’à jà. I dac che ge vegn manà a Google i vegn tegnui su ti server de Google te l’America.

Aldò de na cordanza spezifica con Google, che l’é enciarià desche responsabol del tratament di dac, chest l se tol l’empegn de tratèr i dac aldò de la domanes del Titolèr (vèrda junsom la Comunicazion de informazion), metudes dant tras la impostazions del sofrware. Aldò de chesta impostazions la opzions de reclam e de spartijon di dac con de etes les é dejativèdes.

De autra informazions dintornvìa i cookies de Google Analytics les é da troèr te la piata Google Analytics Cookie Usage on Websites.

L’utent l pel dejativèr a na vida seletiva la regoeta de dac da pèrt de Google Analytics ciarian sun sie browser l’apposito componente fornito da Google (opt out).

– Pixel di Facebook:

 • de etres, e anter chisc ence Facebook, i pel durèr cookies, web beacon e de autra tecnologìes de archiviazion per tor su o ciapèr informazions dai sic web o da Internet e durèr chesta informazions per dèr fora servijes de mesurazion e per defenir i destinatères di inserac.
 • I utenc i pel dejativèr la regoeta e la doura de la informazions per la targetisazion di inserac a chest link: www.youronlinechoices.eu.

– Youtube: na piataforma de Google per spartir video con de etres, che la doura cookies per tor su informazions di utenc e di aparac de navigazion. I video che l’é tel sit no i veicolea cookies a l’azess de la piata, ajache l’é stat empostà la opzion “privacy avanzata (no cookie)” , aldò de chela che YouTube no memorisea la informazions en cont di vijitadores, se più che ic no i reprodusc a na vida volontèra l video. Per maor informazions dintornvìa la doura di dac e sie tratament da pèrt de Google vegn racomanà de vardèr fora la informazions su la piata pagina predisposta da Google, e alla pagina sulle Vides de durèr i dac da pèrt de Google, cò vegn durà sic o app di partner.

Chest sit l tol ite ence plugin e/o botons per i social network, a na moda da poder sparpgnèr fora più sorì i contegnui sui social network che se preferesc. Chisc plugin i é programé a na moda da no emportèr negun cookie canche se va ite te la piata, per stravardèr la privacy di utenc. Sencajo i cookies i vegn ciarié, cò chest tant l vegn pervedù dai social network, demò canche l’utent l doura a na vida efetiva e volontèra l plugin. Ge vel conscidrèr che, cò l’utent l navighea dò che l se à registrà tel social network, vel dir che l’à jà dat sia permiscion per la doura di cookies veicolé tras chest sit, tel moment che l se à enscinuà tel social network. La regoeta e la doura de la informazions toutes su tras l plugin les vegn desponetes da la comunicazions de informazion en cont de privacy di social network, a cheles che vegn preà de fèr referiment.

Facebook – (link informativa cookie)

Twitter – (link informativa cookie)

LinkedIn – (link informativa cookie)

Google+ – (link informativa cookie)

Trasferiment de dac te paìjes fora da la UE

Chest sit l podessa meter a la leta vèlch dat che l’à tout su con servijes loghé fora de la Union Europeèna e, più avisa, con Google, Facebook e Microsoft (Linkedin), tras i social plugin e l servije de Google Analytics. L trasferiment l’é autorisà aldò de dezijions spezifiches de l’Union Europeèna e del Garant per l stravardament di dac personèi, soraldut la dezijion 1250/2016 (Privacy Shield – chiò la, piata de informazion del Garant talian), donca no serf de autra permiscions. La aziendes recordèdes sunsora les garantesc sia adejion al Privacy Shield.

Desposizions de doura de la sezion comenc 

1. Contegnù e definizions

1. Chesta condizions de doura les despon en cont de la doura de l’atività comenc da pèrt de l’utent e de la responsabilitèdes de chest per chel che vèrda la doura del sit de l’Aisciuda Ladina.

 1. L servije comenc l pel vegnir durà demò per i fins del sit de l’Aisciuda Ladina e di materièi linguistiches e culturèi che l met dant.
 2. Desche “Utent” vegn entenù la persona fisica o giuridica registrèda aldò de l’art. 2 che l propon i comenc.
 3. Desche “Aministrador” vegn entenù l’Ofize di Servijes linguistics e culturèi che l ciapa materialmenter i comenc e Gcore Srl.
 4. Chesta condizions de doura les vegn metudes en esser per duc i comenc, cochemai i vegn fac, ence tras aplicazions aposta sui fonins o sistemes de terza pèrts integrèdes col portal.

2. Registrazion

 1. Per  poder meter ite n coment, desche dit te l’articol sunsora, l’Utent l cogn se registrèr duran la prozedura de registrazion/formulèr aposta.
 2. L’Utente l se tol l’empegn  de dèr ju dac che corespon al ver. L’é da conscidrèr fausc i dac personèi che coleea a de etres.
 3. L’Utente l se tol sù ogne responsabilità zivila e penala cò la informazions e i dac comuniché i fossa fausc o no drec.

3. Atività per manèr ite comenc

 1. L contegnù di comenc l cogn esser aldò di fins de chest sit. 
 2. I comenc i podarà meter dant ence fotografìes e imagines tel respet de la desposizions en cont de privacy.
 3. Te chela che l mana ite l coment l’Utent l declarea de esser titolèr de ogne derit che sencajo l’é coleà al coment (per ejempie: la fotografìes).
 4. L coment che scrif l’Utent l pel vegnir vedù su la piataforma ence dai Utenc no registré. L’Aministrador del sistem l podarà tor demez te ogne moment da la piataforma l coment, cò l podessa danejèr l derit de etres sogec o aboncont l jissa de contra a chel che perveit l pont 4.3. L’Aministrador l pel, cò ge sà, ge responer a l’Utent a na vida privata con na email.
 5. Aboncont la publicazion e la eliminazion del coment les ge pervegn, per la rejons spezifichèdes sunsora, a l’Aministrador del sistem.
 6. Cò l coment l sibie stat publicà sul sit aldò de la indicazions de l’Utent, ge vegn resservà al medemo l met de domanèr che l vegne tout fora, manan na email te ogne moment. L’Aministrador l tolarà demez l coment dant che sibie fora 5 disdalaor.
 7. Duc chi che se à registrà i pel manèr ite comenc.
 8. I dac personèi metui dant da l’Utent registrà i servirà demò per rejons statistiches e aboncont i vegnarà traté tel pien respet de la desposizions de lege en doura en cont de privacy (D.lgs. 196/2003).
 9. Vedù che l servije de comenc l’é empostà a na vida che vèlch un di dac metui a la leta tras l formulèr i vegn publiché dessema col coment, se ge domana a l’utent de valutèr dantfora se jir inant e/o durèr n nickname per no vegnir recognosciù da chi che vèrda fora la piata web olache vegn publicà l coment.
 10. L’é na scomenzadiva che se tol l’utent chela de sparpagnèr fora dac referii a el enstes o a de etres che vegn ca dai comenc publiché, doncaa vegn envià i utenc a meter vèrda al contegnù de chel che i vel publichèr.

4. Responsabilità de l’Utent

 1. L’Utent l respon diretamenter, aldò de la leges ziviles, penales e aministratives, de duc i contegnui che l cèria sun chest sit.
 2. L’Utent l se tol ogne responsabilità e ogne conseguenza direta o no direta per danejamenc a deric de etres (per ejempie, deric de autor o etres deric de proprietà, derit al retegn de la persones e c.i.) che vegnissa ca dal meter ite ti comenc tesć, fotografìes e/o ogne auter materièl.
 3. L’Utent l se tol l’empegn de no meter ite ti comenc materièi o estrac de materièi:
 • con su deric de autor e de chi che no l’é titolèr el enstes;
 • che i abie n contegnù che l’enjurie o l descreditee;
 • che i sibie de contra a la morala e a l’orden publich, opuramenter che i desturbe la pèsc publica o privata o che i ofene, o che i ge porte n dan a chi che sie o a na categorìa spezifica de persones (per ejempie: no se pel meter ite materièi o estrac de materièi che podessa ofener la sensibilità de gropes etnics o religious e c.i.);
 • che i sibie de contra al derit al retegn de etres;
 • che i descreditee l’onor, l retegn o l nonzech de etres;
 • che i sibie de contra a la lege.

4. Limitazions de responsabilità

 1. L’Aministrador no l respon di dans direc, no direc o consequenzièi abui da l’Utent o da etres aldò de la publicazion de la segnalazion e/o per dans de coluna che sie sort o de colun che sie titol coleé con chesta situazions e, per chest, l’Utent l declarea de ge tor demez a l’Aministrador duta la responsabilitèdes.
 2. L’Aministrador no l’é responsabol de la doura no dreta di dac de login e nience de sie sparpagnament.
 3. L’Aministrador no l’é responsabol de la doura no legitima che vegnissa fat del sit da pèrt de etres e de la reproduzion de duc o de na pèrt di contegnui.
 4. I materièi mané da l’Utent no i ge vegnarà dac de retorn.

5. Comunicazions

 1. L’Utent l tol at e l’azetea che duta la comunicazions, notificazions, informazions e aboncont duta la documentazion che vèrda la operazions metudes en esser e che se referesc a la doura de la sezion comenc les vegne manèdes a la direzion de posta eletronica metù dant da l’Utent endèna la prozedura de registrazion.

La PROCURADORA
sen. Elena Testor

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan-Roma 29.04.2020